آئین نامه رعایت حقوق مالکیت معنوی استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی گیلان

منظور از مالکیت حقوق فکری /معنوی به حقوقی گفته می شود که به صاحبان آن حق استفاده از فعالیتهای فکری را می دهد و ارزش اقتصادی دارد ولی ماهیت مادی ندارد .

این آئین نامه حق بهره وری و نحوه استفاده از انواع منابع الکترونیک دیجیتال را شامل می شود.
 

ماده اول : افراد مجاز یا استفاده کنندگان از منابع

منظور تمامی افراد ، کاربران و استفاده کنندگان حقیقی و حقوقی که دارای ارتباط سازمانی با دانشگاه علوم پرشکی گیلان می باشند و به نحوی قادر می باشند که با یکی از یکی شیوه های دسترسی از منابع موجود کتابخانه دیجیتال دانشگاه استفاده نمایند.

 

ماده دوم : شیوه های دسترسی به منابع

الف: مراجعه به تمامی سیستم های رایانه ای موجود در سطح دانشگاه علوم پزشکی گیلان شامل ادارات، دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی که IP دانشگاه را دارند.

ب: دسترسی به منابع دانشگاه از طریق دریافت قانونی اکانت VPN دانشگاه

ج: عضویت در پایگاه های موجود کتابخانه دیجیتال که امکان و شرایط عضویت برای اعضای دانشگاه علوم پزشکی را فراهم آورده و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور به آن پایگاه وارد و از منابع استفاده می نمایند.

 

ماده 3: شرایط دسترسی به منابع الکترونیک

الف: مالکیت تمام پایگاههای اطلاعاتی در کتابخانه دیجیتال در اختیار ناشر یا کارگزار رسمی آن می باشد.

ب: براساس توافق بعمل آمده دانلود به صورت دائمی و سیستمی از کل هر منبع شامل کتاب و مجله تخلف و ممنوع است.

ج: مسئولیت حفظ و نگهداری رمز و کلمه عبور که به کاربران ارائه شده است به عهده آن فرد بوده و سوء استفاده احتمالی از آن به عهده فرد می باشد.

د: اکانت های ایجاد شده جهت استفاده از منابع الکترونیکی اشتراک شده دانشگاه است . سطح دسترسی و بازه زمانی دسترسی تابع قرار داد و نحوه اشتراک مجموعه است.

 

ماده 4 : برخورد با تخلفات

الف : درصورت استفاده غیر مجاز شامل دانلود دائمی و سیستمی از یک مجموعه ، تمامی خسارتهای ناشی از شکایت ناشر یا نمایندگی آن به عهده فرد مذکور می باشد(این اطلاعات از طریق مدیریت قابل گزارش گیری است)

ب : در صورت در اختیار قراردادن VPN، نام کاربری و رمز عبور به سایرافراد، تمامی مسئولیتهای حقوقی آن نیز براساس بند الف به عهده فرد مذکور می باشد.

ج : دانشگاه علوم پرشکی گیلان مجاز است دسترسی به منابع دیجیتال کاربرانی که مفاد قراردادها و قوانین حقوق مولفین را بر اساس این آئین نامه رعایت یا نقص نموده اند محدود یا قطع نماید.

آخرین بروز رسانی : 03 آبان 1400