راهنمای اتصال به سرویس VPN

Type:     D=Database ,    J=Journal,     B=Book,     E=Evidence Base Medicine,    M=Multimedia

* دسترسی به  Cochrane Library و  BMJ Best Practice با وجود پایان اشتراک، همچنان از سوی ناشر برقرار است .

  •  

 Type

 Access

 Database

 E

Yes

 BMJ Best Practice

 E

 Yes

 Cochrane Library  

 D/E

 Yes

UpToDate

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400